Personvern

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING M3 UTLEIE AS

 

Behandling av personopplysninger i m3 Utleie AS

 

 1. Kontaktinformasjon

Ved bruk av vår nettside og/eller i kontakt med oss, vil m3 Utleie AS behandle dine personopplysninger. Har du spørsmål vedrørende håndtering av personopplysninger eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

M3 Utleie AS

Østre Aker vei 207

0975 Oslo, Norge

Organisasjonsnummer: 914 165 024

E-post adresse: post@m3utleie.no

Telefon: 98 03 31 99

 

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut ifra den gjeldende personopplysningsloven.

 

3. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger hos m3 Utleie AS er forvaltningssjef Daniel Granhaug.

E-post: Daniel@m3utleie.no

Telefon: 92 20 02 70

 

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Personvernopplysninger som samles inn benyttes til ulike formål, og avhenger av situasjon. Se punkt 8 for ytterligere beskrivelse av formål. Som regel samles det inn personopplysninger, som er nødvendige for å oppfylle vår avtale med deg. Vi kan også samle inn personvernopplysninger for å besvare henvendelser eller for å levere tjenester.

 

Typiske opplysninger vi lagrer er følgende:

·      Navn

·      E-postadresse

·      Telefonnummer

·      Adresse

·      Eiendomsbetegnelse

·      Kredittsjekk

·      Referanse

·      Inntektsopplysninger

 

5. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut ifra artikkel 7 i personopplysningsloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke om at vi skal behandle dine personopplysninger til enhver tid, jf. artikkel 7, nr.2. Trekker du tilbake samtykket, vil vi slette dine personopplysninger. Merk at sletting av informasjon hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

 

 6. Lagringstid av opplysninger

Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det er nødvendig, for det formål personopplysningene i utgangspunkt ble samlet inn for.

Som nevnt i punkt 5, har du full rett til å trekke ditt samtykke. Generelt vil personopplysninger vi behandler for å oppfylle vår avtale med deg, slettes når avtalen og samtlige plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Vi er imidlertid pålagt å lagre kontrakter og dokumenter på tidligere kunder i 10 år etter utløp av kontrakten. Det legitime grunnlaget baserer seg på eiendomsmeglingsforskriften § 3-7, jf. GDPR art. 30(1) ledd bokstav f.

 

7. Personopplysningsbehandling vi foretar oss skjer innenfor EU/EØS-området.

For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med gjeldene lovverk til enhver tid, har m3 Utleie AS etablerte rutiner for å sikre at uvedkomne ikke gis tilgang til dine personopplysninger. Vi foretar oss blant annet jevnlige risikovurderinger samt prosedyrer.

 

8. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

 

9. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Personvernopplysninger som samles inn benyttes til ulike formål, og avhenger av situasjon. Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

  • Oppfylle avtale du har inngått med m3 Utleie AS. Behandlingen skjer i samsvar med hjemmel i norsk lov, da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  • Besvare henvendelser vi mottar fra deg. Navn, e-postadresse eller telefonnummer er eksempler på personopplysninger vi behandler som kan følge av diverse henvendelser.
  • På vår nettside kan du bestille en gratis og uforpliktende befaring ved å oppgi navn, utleieboligens adresse, telefon og e-postadresse. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av befaring blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere befaringen.
  • Rekruttering til nye stillinger hos m3 Utleie AS: CV, søknad, kredittsjekk, attester og eventuelle andre referanser. Behandlingen skjer på bakgrunn av legitimt samtykke.
  • Vi bruker kun informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykketil behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

 

10. Samtykke til e-postkorrespondanse og videre kontakt

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overenstemmelse med overnevnte formål, samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personerklæringen. Vi kan dessuten kontakte deg via e-post eller per telefon.

Vi benytter oss av e-post eller telefon som en del av det daglige arbeidet, for å oppfylle oppgaver etter avtaler samt lovpålagte oppgaver. Relevante opplysninger som fremkommer av e-postutveksling eller telefonsamtaler, er en del av saksbehandlingen og journalføres. Enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at alminnelig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å unngå å sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger over e-post.  Mottatt e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-post systemet etter nødvendig behandling er utført.

 

11. Utlevering og overføring av personopplysninger

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall i personer i m3 Utleie AS. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter med mindre det foreligger et legitimt grunnlag for utleveringen. Eksempler på et slikt legitimt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det. Utleveringen er da som oftest nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, eller at det foreligger grunnlag i loven som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi overfører personopplysninger til følgende tredjeparter per i dag:

Unite Living AS – med formål om å bistå i IKT-drift, tjenester, service og generell support for m3 Utleie. Personopplysningene oppbevares av m3 Utleie i vårt kundesystem Unite Living. I denne utførselen kan databehandler få innsyn i personopplysninger, for det formål å utføre overnevnte tjenester.

Söderberg & Partners – mottar nødvendige opplysninger om leietakere som har kjøpt garanti. Dersom leieforholdet er sikret gjennom en leiegaranti, vil leietaker ved et rettmessig krav få utbetaling på samme måte som ved et depositumsforhold i bank. Utleveringen skjer med hjemmel i lov, da de bistår med å oppfylle vår kontraktsforpliktelse med deg.

DNB – mottar nødvendige opplysninger om leietakere som har kjøpt depositum. Utleveringen skjer med hjemmel i lov, da de bistår med å oppfylle vår kontraktsforpliktelse med deg.

Experian AS – leverandør av kredittdata. Dersom du har fylt ut et interessentskjema for leie av bolig, kan du samtykke du til at m3 Utleie foretar seg kredittsjekk av deg. Da vil vi benytte oss av oppgitt personnummer til å sjekke kredittopplysninger hos Experian. Hvis du får tilslag på boligen, vil opplysningene bli lagret på sak med hjemmel i lov, da det er nødvendig for vår kontraktsforpliktelse med deg. Dersom du får avslag på boligen vil både interessentskjema samt kredittopplysninger slettes.

12. Dine rettigheter vedrørende personopplysningsbehandling

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har dessuten rett til å få dine personopplysninger slettet, men det vil imidlertid kunne påvirke pågående dialoger og generell kunderelasjon (ytterligere beskrevet i punkt 5). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din før du kan ta i bruk dine rettigheter, for å sikre at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som utgir seg for å være deg.

Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt, og vi må da opplyse hva det nye formålet er, samt gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med vår personvernerklæring, eller at vi på andre måter bryter personopplysningsloven, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om videre klageadgang på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

13. Endringer

Vi gjør oppmerksom på at dersom det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket vedrørende behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er gitt her.

 

Boligforvaltning og utleie

Vi tilbyr profesjonell og effektiv boligforvaltning i Oslo og Viken. Vi har lokal markedskunnskap gjennom dedikerte medarbeidere. Våre tjenester omfatter utleie, fakturering og innkreving av husleie, boligservice til boligeierne og leietakere. Vi forvalter i dag ca 800 boliger og har en stabil kunde- og porteføljevekst. Våre kunder er eiere av boliger som utgjør både privatpersoner og bedrifter. Våre leietakere er privatpersoner og bedrifter.

Bestill gratis og uforpliktende befaring i dag!

Vi gir deg trygghet

Vi i m3 vet hvor viktig det er å skape trygge rammer rundt leieforhold og bolig. Det er store verdier som forvaltes og alle parter skal kjenne trygghet, både før, under og etter oppdraget er avsluttet. Vi har satt opp en liten “sjekkliste” for å gi et innblikk i vår grundige arbeidsprosess.

Les mer
  • m3 Utleie tilbyr profesjonell og effektiv boligutleie og forvaltning
  • Våre medarbeidere har god kjennskap til markedet
  • Du som leietaker og utleier får en seriøs aktør å forholde seg til
Les mer
© Copyright 2017 m3 Utleie AS | Webbyrå: Brandson Norge